Veiligheid & Hygiëne

Royal Kids Home stelt hoge eisen aan veiligheid en hygiëne. Hoe wij hiermee omgaan, staat beschreven in het beleid Veiligheid & gezondheid. Deze is per locatie opgesteld. Meerdere keren per jaar worden veiligheids- of gezondheidsrisico’s voor de kinderen en het personeel geïnventariseerd en nemen wij waar nodig maatregelen. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het beleid Veiligheid & gezondheid. Dit document evalueren we vanuit de inventarisaties meerdere malen per jaar en bespreken we met de pedagogisch medewerkers. Op de pagina’s van de verschillende vestigingen kunt u het beleid Veiligheid & gezondheid per locatie inzien.